MINIMALIST PHOTOGRAPHY AWARDS 2021. Obras premiadas

Allen Koppe – Australia

Title: On Route

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS en https://minimalistphotographyawards.com/